Integere bedrijfsvoering

Als accountantsorganisatie onderschrijven wij graag de in de diverse regelgeving vastgelegde principes omtrent integere bedrijfsvoering

Artikel 32, lid 1, Verordening Accountantsorganisaties, zegt daaromtrent: “De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.”.Daartoe reiken wij u graag het volgende aan: “Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Janssen Accountants dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer A.C.J.H. (Edwin) Bink AA dan wel tot de heer Drs. L.A.A. (Albert) Verschure RA. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.”

Bekijk onze klachtenregeling

Bekijk onze klokkenluidersregeling

De telefoon van Janssen Accountants